Algemene voorwaarden Zaanse Schans

Bij een bezoek aan de Zaanse Schans en de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties van het Ticket Zaanse Schans zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage bij de informatiebalie en zijn hieronder te raadplegen.

Huisregels, privacy verklaring en cookie beleid.

Lees de huisregels van de Zaanse Schans: huisregels Zaanse Schans.

Lees het privacy statement: privacy statement Zaanse Schans.

Lees het cookie beleid: cookie verklaring Zaanse Schans.

Algemene voorwaarden online kaarverkoop

Artikel 1: Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 1.1.: Alle door de Zaanse Schans en deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. De Zaanse Schans en deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen de Zaanse Schans bij de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties is verspreid. De Zaanse Schans, deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 1.2: De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op toegang bij de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 1.3: De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde datum. Er vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het bezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 1.4: De potentiële bezoeker kan de toegang tot de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties of een daartoe door de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2: Klachten en reclamering

Artikel 2.1: De Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties zal al het mogelijke doen om het bezoek aan de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties. Voorts informeert de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 2.2: Reclameren is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties aan de bezoeker:

  • a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties;
  • b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
  • c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
  • d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
  • e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten bij de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties;

Artikel 2.3: Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk de Zaanse Schans te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 2.4: De Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 2.5: De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid van Zaanse Schans

Artikel 3.1: Voor schade ontstaan als gevolg van door de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie zijn de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties en/of zijn medewerkers.

Artikel 3.2: Het verblijf van de bezoeker op de Zaanse Schans en bij de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties is voor eigen rekening en risico. De Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Zaanse Schans, de  deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 3.3: ln geen enkel geval zijn de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

  • a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
  • b. het door de verzekeraar van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties aan de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
  • c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 3.4: Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op het terrein van de Zaanse Schans en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Zaanse Schans en/of zijn medewerkers.

Artikel 3.5: Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Zaanse Schans staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties en/of zijn medewerkers.

Artikel 3.6: Indien de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de Zaanse Schans en/of de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van de Zaanse Schans en/of de erfgoed deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties.

Artikel 3.7: De totale aansprakelijkheid van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 3.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 3.8: In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties in geen geval meer bedragen dan de onder 3.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 3.9: Aansprakelijkheid van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, -gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 3.10: De in artikel 3.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties of een van zijn functionarissen.

Artikel 4: Overmacht

Artikel 4.1: Als overmacht voor de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 4.2: Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Zaanse Schans, de deelnemende musea, molens en erfgoedlocaties gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

Deze regels zijn opgesteld door:

Stichting De Zaanse Schans

Schansend 1

1509 AW ZAANDAM

Telefoonnummer: 075-6810000

E-mail: info@dezaanseschans.nl

KvK nummer: 35027169

Bank: NL27 RABO 0370 1773 71

BTW: NL0028.43.754.B.01

© 2024 Stichting de Zaanse Schans