Huisregels Zaanse Schans

Om het verblijf op de Zaanse Schans voor iedere bezoeker zo aangenaam mogelijk te maken en de omgeving van de Zaanse Schans goed te waarborgen, gelden er huisregels. Wij vragen u deze huisregels te respecteren.

Huisregels op de Zaanse Schans

Definities

A) De Zaanse Schans: de Zaanse woon- en werkbuurt gelegen in de gemeente Zaanstad, ten oosten van rivier de Zaan, ten noorden van de Leeghwaterweg en liggend in de Kalverpolder en als zodanig herkenbaar middels gemeenschappelijke bewegwijzering.

B) Bezoeker: een natuurlijk persoon die vrijwillig en op niet-professionele gronden de Zaanse Schans bezoekt.

C) Chauffeur: een natuurlijk persoon die in opdracht en op professionele gronden de Zaanse Schans bezoekt.

D) Parkeerterrein: het terrein op de Zaanse Schans dat is ingericht voor het betaald parkeren van voertuigen, niet zijnde de parkeerplaats die is ingericht voor het parkeren van de bewoners van de Zaanse Schans.

E) Parkeerder: de eigenaar of gebruiker van een voertuig, die dat voertuig op het parkeerterrein van de Zaanse Schans heeft gebracht.

F) Parkeerkaart: ieder door Stichting De Zaanse Schans verstrekt middel dat toegang geeft tot het parkeerterrein.

G) Voertuig: alle motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

H) Parkeerbeheer: ieder door Stichting De Zaanse Schans aangesteld persoon en als zodanig herkenbaar.

Algemene huisregels

 • Bezoekers, chauffeurs en personeel dat werkzaam is op de Zaanse Schans gaan op een normale, respectvolle manier met elkaar om.
 • Bij calamiteiten moeten bezoekers en chauffeurs de aanwijzingen van de medewerkers Stichting De Zaanse Schans, politie en brandweer opvolgen.
 • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag vertonen is niet toegestaan.
 • Alcohol is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken zoals terrassen.
 • Drugs en/of andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen is niet toegestaan.
 • Het is verboden om open vuur te maken.
 • Klein afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Het is verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook op het parkeerterrein en/of de Zaanse Schans achter te laten.
 • Het is verboden om zonder toestemming van Stichting De Zaanse Schans opnames te maken voor commerciële doeleinden. Fotografen en filmploegen dienen zich vooraf te melden bij een medewerker van Stichting de Zaanse Schans
 • Bezoekers zijn welkom om trouwfoto’s te maken op de Zaanse Schans. Er hoeft hiervoor geen toestemming te worden aangevraagd tenzij de bezoeker met een professionele film- en cameraploeg komt. Indien bezoekers willen fotograferen of video opnames willen maken in één van de locaties, dan is toestemming nodig van de betreffende locatie. Stuur de aanvraag naar communicatie@dezaanseschans.nl.
 • Drones zijn niet toegestaan op de Zaanse Schans en in de Kalverpolder i.v.m. overlast voor bewoners, ondernemers, bezoekers en dieren. Het vliegen van drones op de Zaanse Schans is niet toegestaan voor commerciële doeleinden of privé doeleinden. Bezoekers kunnen in uitzonderingsgevallen toestemming vragen aan Stichting de Zaanse Schans (communicatie@dezaanseschans.nl) en alleen als de operator in bezit is van een ROC (RPAS Operator Certificaat) waarna de wettelijke regels in acht worden genomen.
 • Er kunnen televisieopnames op de Zaanse Schans plaatsvinden. Als de bezoeker niet in beeld wenst te komen, verzoeken wij de bezoeker de opnameplaatsen te vermijden.

Parkeerterrein

 • Met het oprijden van het parkeerterrein conformeert de parkeerder zich aan de geldende tijden voor betaald parkeren en de daaraan verbonden parkeertarieven, zoals aangegeven bij de entree van het parkeerterrein.
 • Aanwijzingen van parkeerbeheer dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Na betaling van het parkeergeld, en gerekend vanaf het moment van betaling, heeft de bezoeker/chauffeur 15 minuten de tijd om het parkeerterrein te verlaten. (uitgezonderd bussen welke na betaling te allen tijde kunnen uitrijden)
 • Bij verlies, diefstal of ontbreken van geldig parkeerbewijs kan een motorvoertuig alleen het terrein verlaten na betaling van het dagtarief.
 • Op en rond het parkeerterrein is cameratoezicht aanwezig
 • Op het parkeerterrein geldt een maximumsnelheid van 5 km/uur.
 • Het is verboden buiten de aangegeven parkeervakken te parkeren, tenzij dit is gedaan op aanwijzing van parkeerbeheer.
 • In- en uitritten dienen open en berijdbaar te blijven.
 • Wij verzoeken bezoekers/chauffeurs geen dieren in de auto achter te laten; honden kunnen aangelijnd mee worden genomen.
 • Houders van een parkeer abonnement hebben geen voorrang of garantie op een parkeerplaats.
 • Het is verboden een motorvoertuig te parkeren met gevaarlijke stoffen.
 • Het is verboden een voertuig, geladen met een stank verspreidende of anderszins overlast veroorzakende stof of geluid te parkeren.
 • Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting de Zaanse Schans niet toegestaan om aan een motorvoertuig op het parkeerterrein reparaties en/of andere werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten.
 • Kosten ontstaan door het opruimen van stoffen gevloeid uit of anderszins afkomstig uit het geparkeerde motorvoertuig komen voor rekening van de bezoeker/chauffeur van het motorvoertuig.
 • Kosten ontstaan door schade aan het parkeerterrein of installaties veroorzaakt door het geparkeerde motorvoertuig komen voor rekening van bezoeker/chauffeur van het motorvoertuig
 • Bezoekers/chauffeurs dienen voor vertrek het verschuldigde parkeergeld met behulp van de parkeerkaart te voldoen bij één van de betaalautomaten, de slagboom, of bij een andere aangewezen plek.

Bij het niet naleven van deze regels kan Stichting De Zaanse Schans u de toegang tot het terrein ontzeggen. Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag doet Stichting De Zaanse Schans aangifte bij de politie. Op en rond het terrein van Stichting De Zaanse Schans waken camera’s over uw en onze veiligheid. Stichting De Zaanse Schans is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van bezoekers.

Deze regels zijn opgesteld door:

Stichting De Zaanse Schans

Schansend 1

1509 AW ZAANDAM

Telefoonnummer: 075-6810000

E-mail: info@dezaanseschans.nl

KvK nummer: 35027169

Bank: NL27 RABO 0370 1773 71

BTW: NL0028.43.754.B.01

© 2024 Stichting de Zaanse Schans