Gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zijn vanaf het najaar van 2015 met elkaar in gesprek over de toekomst van de Zaanse Schans, wat moet resulteren in een Masterplan 2030 voor de Zaanse Schans. Directe aanleiding hiervoor is het groeiend aantal bezoeken aan de Zaanse Schans en de verwachting dat anno 2030 de Zaanse Schans 2,5 tot 3 miljoen bezoekers zal moeten gaan accommoderen.

 

Daarbij zijn gezamenlijk de volgende uitgangspunten voor de toekomst geformuleerd:
• Het erfgoed en het verhaal van dat erfgoed zijn de basis en dat vergt betere kwaliteit van het aanbod op de Schans (meer historie en verhaal); authenticiteit is wezenlijk voor de Schans.
• De menging van wonen (voor liefhebbers), werken en bezoek in stand houden; het maakt de Schans bijzonder en bewoners zijn belangrijk voor de veiligheid. Dit betekent investeren in bewoonbaarheid van de woningen.
• Sturing van bezoekersstromen: zowel in routing op de Schans, als in werving en toegang.
• Massatoerisme en commercie zijn geen uitgangspunt, maar bezoek van (grote) groepen en de commercie hebben wel een plaats op de Schans.
• Inzetten op kwaliteit: authentiek erfgoed, openbare ruimte en faciliteiten (wc’s) die schoon en heel zijn, gastvrijheid, hoge verblijfskwaliteit, goede spullen in winkels en horeca, goede informatievoorziening.
• De Zaanse Schans heeft een poortfunctie naar de regio. De Zaanse Schans is daarmee belangrijk voor de toeristische ontwikkeling van de streek.

 

Op 13 januari 2016 is stedenbouwkundig bureau BVR gestart met haar ruimtelijke droom voor de Zaanse Schans anno 2030. Ruim 60 direct betrokken personen hebben ideeën en dromen aangeleverd aan BVR en zij zijn met die ideeën aan de slag gegaan. Nu is het tijd om hun droom te presenteren en de plannen rondom de toekomst van de Zaanse Schans verder te bespreken met elkaar. Daarom willen we u uitnodigen voor de tweede bijeenkomst rondom het Masterplan Zaanse Schans 2030.

 

De bijeenkomst vindt plaats op 28 november a.s. van 18.30 – 21.00 uur in restaurant De Kraai op de Zaanse Schans. Vanaf 18.00 uur staan er soep en broodjes klaar.

 

Bureau BVR heeft hun ruimtelijke droom gemaakt, die vindt u in de bijlage bij dit bericht. Tevens treft u daar het rapport van Time aan inzake musea op de Zaanse Schans 2030. Net als u (waarschijnlijk) hebben wij als opdrachtgevers onze ideeën over de inhoud van de droom en de uitvoerbaarheid daarvan. Wij zullen tijdens de bijeenkomst een tipje van de sluier oplichten, maar zijn vooral benieuwd naar uw reacties en ideeën.

 

Tijdens de bijeenkomst zal BVR hun droom nader toelichten en wordt u tijdens de gesprekstafels ook gevraagd om aan de hand van de droom in te gaan op de vragen:
– Wat is sterk aan de droom?
– Wat mis ik?
– Wat kan de droom voor mij betekenen?

 

Naast deze algemene vragen wordt ook specifiek ingegaan op thema’s als logistiek (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer), functionaliteiten, leefbaarheid en musea.

 

Voordat wordt gestart met de tafelgesprekken is er de mogelijkheid om via een zogenaamde “elevator pitch” uw aanvulling op de droom van BVR kenbaar te maken. Het gaat hierbij specifiek om ruimtelijke dromen en ideeën die u of uw organisatie heeft voor de Zaanse Schans die goed en handig zijn om te delen. Mocht u een elevator pitch willen houden, meld u dit dan uiterlijk 22 november via communicatie@dezaanseschans.nl. Er is voor de elevator pitches beperkt tijd gereserveerd in het programma, afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt uw spreektijd bepaald. En voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling om tijdens de elevator pitches al in te gaan op de droom van BVR.

 

De resultaten van de avond dienen als input voor de op te stellen ontwikkelstrategie, die deels gebaseerd zal zijn op de droom van BVR. Deze ontwikkelstrategie is een verdere uitwerking die door de Stichting Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad opgesteld zal worden. Binnen deze ontwikkelstrategie is nog genoeg ruimte voor gesprek en varianten. De ontwikkelstrategie betreft een concreet plan, met daarin verschillende varianten, voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Zaanse Schans. Wij streven ernaar om de strategie medio 2017 aan u te presenteren.
Indien u aanwezig wilt zijn bij de bijeenkomst, geef dit dan uiterlijk 22 november aan op communicatie@dezaanseschans.nl. In verband met de catering en de opzet van de bijeenkomst willen wij vooraf graag het aantal deelnemers weten.

 

Graag tot ziens op 28 november!

 

Raadsinformatiebrief stand van zaken ontwikkelstrategie Zaanse Schans
Reactie op droom BVR
Droombeeld BVR
Time musea op de Zaanse Schans